Европейски Ден на Предприемача
Начало Регистрация Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти

ПРОЕКТ ITSM4SME ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Проект "Управление на ИТ услугите за МСП" (ITSM4SME) от програма Леонардо има за цел да стимулира иновациите, базирани на използването на информационните технологии (ИТ) в малките и средни предприятия (МСП).
В рамките на проекта се организира обучение за специалисти от МСП, които да усвоят знания и умения за ефективно управление на своите фирми, като успешно използват най-съвременни ИТ услуги.
Обучението ще се проведе от опитни експерти от Hewlett-Packard (HP), които ще следват иновативната методология, разработена в рамките на проекта.
Обучението започва с присъствена лекция 2-3 часа, като останалата част от обучението ще се осъществява самостоятелно онлайн в продължение на 2-3 седмици, с подкрепата на менторите от дистанция. Курсът ще завърши с издаване на сертификат.
Предвижда се да бъдат осъществени около 8-9 подобни обучения.
За да се осигури максимална ефективност на обучението, се предвижда групите за очните занятия да не са по-големи от 10 участника.
На 16.10.2014 г. (по време на Европейския ден на предприемача) екипът на проекта ще анонсира набирането на желаещите да преминат курса на обучение.

ОТБЕЛЕЖЕТЕ ТАЗИ ДАТА ВЪВ ВРЕМЕВИЯ СИ ГРАФИК!

КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

ПРОГРАМА

Леонардо да Винчи е програмата на Европейския съюз за развитие на професионалното образование. Тя носи името на италианския енциклопедист от Възраждането и подкрепя и допълва политиките за обучение на участващите държави. По този начин програма Леонардо да Винчи подпомага европейските граждани да придобиват международни компетенции. От друга страна, чрез изпълнението на конкретни проекти, тя допринася за внедряване на иновации и подобрения в системите за професионално обучение на страните-участнички. Проектът "Управление на ИТ услугите за МСП" ITSM4SME е финансиран по програма Леонардо да Винчи.

ЦЕЛТА

Целта на проекта ITSM4SME е да стимулира иновациите, базирани на ИТ в МСП. За периода до септември 2015 г. около 120 малки и средни предприятия (МСП) от региона на река Дунав ще преминат през обучение за прилагане на концепции за управление на техните фирми, с използването на ИТ услуги.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

Европейският проект ITSM4SME е базиран на резултатите от изпълнението на проекта INNOTRAIN IT от програма INTERREG IVB Central Europe. Иновативните резултати, каквито са например, методът ITSM, концепцията за тренинга, тренинг материалите и инструмента за ITSM моделиране са адаптирани и пренесени в България, Румъния и Словения. Тренинг-курсовете са специализирано разработени за подбраните целеви групи от ИТ мениджъри и в тях участниците ще се обучават как да внедряват ITSM стратегиите в собствения си бизнес.
IITSM4SME е насочен към съвременните предизвикателства, стоящи пред МСП от региона на р. Дунав. За да останат конкурентоспособни, малките предприятия се нуждаят от по-нататъшно оптимизиране на бизнес процесите с помощта на модерни информационни технологии. На практика обаче, ИТ мениджърите често са въвлечени в управлението само на базисни (елементарни) ИТ функции, например, поддържане и разгръщане на принтери, софтуер и услуги. Такъв подход връзва финансовите и човешките ресурси на фирмата и сериозно затруднява нейните възможности за иновации. Освен това, регионът на р. Дунав страда от недостиг на подходящи тренинг програми за ефективно използване на ИТ услуги в МСП. Проектът IITSM4SME се стреми да преодолее тези бариери пред иновациите, с използването както на очни, така и на он-лайн базирани форми за обучение.

ПАРТНЬОРИТЕ

В рамките на проекта шест партньори от Австрия, България, Германия, Румъния и Словения си сътрудничат успешно. Ръководител на консорциума е университетът в Хейлброн, Германия. Общият бюджет на проекта възлиза на 400000 евро, от които грантът от Европейската комисия е на стойност 300,000 евро. Трима от партньорите са участвали в консорциума на предишния проект INNOTRAIN IT и сега отговарят за концептуалната и методологическата част от изпълнението на проекта. Другите трима партньори, отговорни за осъществяване на обучението, имат богат опит в обучението в сферата на IT компетенции и иновационни умения.

Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ